top of page

Taxi Blue Maastricht

At your service !

TERMS & CONDITIONS

Terms and conditions (“Terms”) are a set of legal terms defined by the owner of a website. They set forth the terms and conditions governing the activities of the website visitors on the said website and the relationship between the site visitors and the website owner. 

Terms must be defined according to the specific needs and nature of each website. For example, a website offering products to customers in e-commerce transactions requires Terms that are different from the Terms of a website only providing information.     
Terms provide the website owner the ability to protect themselves from potential legal exposure.

In general, what should you cover in your Terms & Conditions

 • Who can use your website; what are the requirements to create an account (if relevant)

 • Key commercial Terms offered to customers

 • Retention of right to change offering

 • Warranties & responsibility for services and products

 • Ownership of intellectual property, copyrights and logos

 • Right to suspend or cancel member account

 • Indemnification

 • Limitation of liability

 • Right to change and modify Terms

 • Preference of law and dispute resolution

 • Contact info

You can check out this support article to receive more information about how to create a Terms and Conditions page

The explanations and information provided herein are only general and high-level explanations, information and samples. You should not rely on this article as legal advice or as recommendations regarding what you should actually do. We recommend that you seek legal advice to help you understand and to assist you in the creation of your Terms.

lgemene Voorwaarden voor Taxivervoer

gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 22 juni 2006, aktenummer 50/2006, ter vervanging en opvolging van de eerder door Koninklijk Nederlands Vervoer gedeponeerde Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer d.d. 20 maart 2003, aktenummer 31/2003.
Deze algemene voorwaarden van de vereniging KNV Taxi zijn totstandgekomen in maart 2006 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per juli 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

KNV Taxi

Spui 188, 2511 BW Den Haag Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag T 070-3751751, F 070-3751788
E tvn@knv.nl, I www.knv.nl

Vervoerder dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van elektronische betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengeko- men.

 1. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/Opdrachtgever te bevorderen dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan. Vervoerder is niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen, waarvan het tellen een onevenredig oponthoud veroorzaakt.

 2. Vervoerder verstuurt een factuur aan Reiziger/ Opdrachtgever indien niet contante betaling is over- eengekomen. Betaling door Reiziger/Opdrachtgever dient zonder enige korting, opschorting of verreke- ning te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij het overschrijden van deze termijn is Reiziger in verzuim en kunnen conform de wette- lijke regeling kosten in rekening worden gebracht.

 3. Vervoerder is te allen tijde gerechtigd zijn vorderin- gen op Reiziger/Opdrachtgever te verrekenen met zijn schulden aan Reiziger/Opdrachtgever.

 4. Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vast- gesteld door Vervoerder en tevoren aan de Reiziger/Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden Vervoerder

 1. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door

  hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en

  veilige wijze te vervoeren.

 2. Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de bestem-

  ming te brengen volgens de voor de Reiziger gun- stigste weg hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger of de meld- kamer/centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden.

 3. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen alsmede het in- en uitladen van Handbagage, tenzij zulks om (verkeers- )technische redenen volstrekt onmogelijk is.

 4. Vervoerder is bij gebruik van de taxameter verplicht de stand van de taxameter bij het einde van de rit zo lang te laten staan, dat Reiziger zich redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft kunnen stellen.

 5. Vervoerder is verplicht aan de Reiziger op diens verzoek een betalingsbewijs te verstrekken waarop tenminste de ritprijs, naam bedrijf, naam chauffeur, datum en (globale) tijdstip van de rit wordt vermeld.

 6. Vervoerder is bevoegd Reiziger die zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt, de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, dan wel hem uit het vervoermiddel te (doen) verwijde- ren, indien in redelijkheid niet van Vervoerder kan worden gevergd dat hij deze Reiziger vervoert. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.

 7. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met boeking van ritten of anderzijds conform de Wet persoonsregistraties.

 8. Vervoerder is bevoegd, indien gewichtige omstan- digheden hem daartoe noodzaken, het vervoer geheel of gedeeltelijk te staken. Vervoerder stelt de Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het sta- ken en indien mogelijk van de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijds- duur.

  Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de rit- prijs totstandkomt via de taxameter, het bedrag dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindi- ging van de rit verschuldigd. Ingeval voor de aan- vang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is de

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan onder:

 1. Taxivervoer: al het overeengekomen personen-

  vervoer per Auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de rit- prijs van tevoren is overeengekomen dan wel wordt bepaald door het hanteren van de taxameter. Het vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.

 2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/ Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeen- komst om taxivervoer te verrichten.

 3. Taxistandplaats: een deel van de voor het openbaar verkeer openstaande weg dat door de wegbeheer- der is aangewezen als parkeerplaats voor taxi’s

 4. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000.

 5. Reiziger: de persoon die door Vervoerder wordt vervoerd.

 6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst aangaat met Vervoerder.

 7. Opdracht:
  a. een opdracht van een natuurlijke persoon aan

  een Vervoerder die op een Taxistandplaats

  reizigers afwacht;
  b. iedere andere opdracht van een Reiziger/

  Opdrachtgever aan Vervoerder, in welke vorm

  dan ook.

 8. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

  diens Personeel daaronder begrepen, die zich

  verbindt personen te vervoeren per Auto.

 9. Personeel: Personeelsleden in dienst van Vervoerder

  met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst zijn van vervoerder maar wel dienst doen in zijn opdracht in een vervoermiddel van Vervoerder of een vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar is gesteld.

10. Handbagage:bagagedieeenReizigeralsgemakke- lijk mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder begrepen levende dieren, als- mede voorwerpen die door de Vervoerder als hand- bagage worden toegelaten.

Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, zoals bedoeld in artikel 16 van deze alge- mene voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst

Een Vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door Vervoerder van een Opdracht. Is sprake van een opdracht als bedoeld in artikel 1 onder 7a., dan is Vervoerder verplicht, behoudens het bepaalde in artikel 7 zesde lid, deze opdracht te aanvaarden. De verplichtin- gen van Vervoerder gelden eveneens tegen over de Reiziger die niet als Opdrachtgever optreedt. Door de aanvaarding van de reis treedt Reiziger als partij toe tot de Vervoerovereenkomst.

Artikel 4: Beëindiging Vervoerovereenkomst

 1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddel- lijk staken en aldus de Vervoerovereenkomst beëin- digen, indien de Reiziger dusdanige hinder veroor- zaakt dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger vervoert. Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.

 2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoe- den.

 1. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de rit- prijs totstandkomt via de taxameter, het bedrag ver- schuldigd dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is Reiziger een evenredig deel daarvan verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel van de rit.

 2. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Vervoerder bestelde reis afzien. In een dergelijk geval is de Reiziger/Opdrachtgever gehouden tot een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid aan de Vervoerder.

 3. Ingeval Vervoerder bij een bestelde reis niet volgens afspraak verschijnt heeft Reiziger bij aantoonbare schade recht op een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadeloosstelling.

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden Reiziger

 1. Reiziger is gehouden:

  a. door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aan- wijzingen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen zitplaats;

  b. de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door de Reiziger kan op deze worden verhaald.

 2. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:

  a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto; b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij

  met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder; c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende

  middelen;
  d. het gebruiken van rookwaar, tenzij met uitdruk-

  kelijke toestemming van Vervoerder;
  e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het

  lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en of anderen;

  f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de uitoefening van zijn taak.

 3. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengeko- men ritprijs, hetzij de door de taxameter bepaalde ritprijs te betalen.

 4. Wanneer vóór of tijdens de reis omstandigheden aan de zijde van Vervoerder zich opdoen of naar voren komen, die Reiziger bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij hem wel bekend waren geweest, redelij- kerwijs voor hem grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaar- den aan te gaan, is Reiziger bevoegd de overeen- komst op te zeggen.

  De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst ein- digt op het ogenblik van ontvangst daarvan.
  Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade te ver- goeden.

 5. Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestem- ming van de rit te wijzigen; dit met inachtneming van het in lid 3 gestelde.

 6. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te ope- nen, is deze verplicht het portier zodanig te ope- nen, dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

Artikel 6: Betaling

1. Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan

Reiziger voor het deel van de rit dat inmiddels is uit- gevoerd, een evenredig deel van die overeengeko- men ritprijs verschuldigd.

Artikel 8: Handbagage

 1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te verpakken.

 2. Vervoerder heeft het recht het vervoer van Handbagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weige- ren. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien Handbagage bestaat uit:
  a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens;
  b. ontplofbare stoffen;
  c. samengeperste gassen in reservoirs;
  d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare

  stoffen;
  e. sterk of kwalijk ruikende stoffen; f. verdovende middelen;
  g. munitie.

 3. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat Handbagage van Reiziger niet verloren gaat of beschadigd wordt.

Artikel 9: Vervoer van dieren

 1. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijk draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot gehou- den, worden meegevoerd. Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd.

 2. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze voor Reiziger of voor het personeel lastig of hinder- lijk kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte.

Artikel 10: Gevonden voorwerpen

Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:

 1. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij Vervoerder mededeling te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom. Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevon- den voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of de geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al dat- gene te doen wat redelijkerwijs van hem kan wor- den gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.

 2. Vervoerder is bevoegd een door Personeel gevon- den of door een ander gevonden en aan hem afge- geven voorwerp na drie maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te verkopen, voorzover het betreft niet kostbare zaken.

 3. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid b verkocht voor- werp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze zich bin- nen drie jaren na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende de opbrengst van de ver- koop van een gevonden voorwerp opeist, mag de vervoerder het verschuldigde bewaarloon en de administratiekosten met die opbrengst verrekenen.

 4. Vervoerder kan voor de behandeling van een ver- zoek met betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 11: Annulering

1. Reiziger/Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren afgesloten Vervoersovereenkomst met tevoren over- eengekomen ritprijs te annuleren door middel van mondelinge of schriftelijke kennisgeving:

a. indien de annulering plaatsvindt tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan vervoerder verschuldigd: 10% van de overeengekomen ritprijs;

b. indien de annulering plaatsvindt tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: 35% van de overeengekomen ritprijs;

c. indien de annulering plaatsvindt maximaal 2 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: 75% van de overeengekomen ritprijs; d. indien de annulering plaatsvindt tijdens het vervoer: de vol- ledige ritprijs.

2. Indien Reiziger aantoont dat de door Vervoerder geleden schade minder is dan het uit toepassing van lid 1 voortvloeiende bedrag, zullen die lagere kosten worden berekend.

Artikel 12: Overmacht

 1. Indien Vervoerder door een niet toerekenbare tekort- koming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Een tekortko- ming kan Vervoerder niet worden toegerekend wan- neer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. In geval van overmacht heeft Reiziger/Opdracht- gever geen recht op enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming de Vervoerder niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortko- ming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger met toepassing van de regels betreffende ongerecht- vaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van Vervoerder

 1. Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroor- zaakt door dood of letsel van de Reiziger ten gevol- ge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer de reiziger is overkomen. Vervoerder is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan Vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhin- deren. De schadevergoeding die Vervoerder in genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd is, is wettelijk beperkt tot een bedrag van

  € 137.000,- per Reiziger.

 2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt

  door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadi- ging van de handbagage, voorzover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en is veroorzaakt: a. door een aan Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van Vervoerder komt of b. door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk een Vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinde- ren. De schadevergoeding die Vervoerder mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per Reiziger.

 3. In geval van vertraging is Vervoerder wettelijk aan- sprakelijk tot een maximum van € 1000,- .

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Reiziger

Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage Vervoerder berokkent, behalve voorzover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage.

Artikel 15: Verzekering

 1. Reiziger/Opdrachtgever kan Vervoerder opdragen voor diens rekening een verzekering af te sluiten die de risico’s dekt voor welke Vervoerder niet aanspra- kelijk is.

 2. Indien Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder heeft opgedragen zodanige, dan wel een zeer beperkte verzekering af te sluiten en Vervoerder heeft de Opdracht aanvaard en bevestigd, zal Vervoerder aansprakelijk zijn voor de schade, die voor Reiziger/ Opdrachtgever voortvloeit uit het niet ten uitvoer brengen van de aan Vervoerder gegeven opdracht.

 3. Vervoerder kan ingeval sprake is van zeer waarde-

volle Handbagage Reiziger/Opdrachtgever verplich- ten een deugdelijke reis- en bagageverzekering af te sluiten. Vervoerder kan in zo’n geval Reiziger/ Opdrachtgever verzoeken bewijs daarvan te leveren.

Artikel 16: Klachten en geschillen

 1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoerovereenkomst moeten volledig en duide- lijk omschreven worden ingediend bij Vervoerder binnen 6 weken nadat Reiziger/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen con- stateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Reiziger/Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.

 2. Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door Reiziger/Opdrachtgever als door Vervoerder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien Reiziger/ Opdrachtgever zijn klacht eerst aan Vervoerder heeft voorgelegd.

 4. Nadat de klacht aan Vervoerder is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de geschillencommissie aan- hangig te worden gemaakt.

 5. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Vervoerder aan deze keuze gebonden. Indien Vervoerder dit wil doen, moet hij Reiziger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Vervoerder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het ver- strijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

 6. De geschillencommissie doet uitspraak met inacht- neming van de bepalingen van het voor haar gel- dende reglement. Het reglement van de geschillen- commissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 7. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hier- boven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 8. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van Reiziger deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger af te handelen.

 9. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient Vervoerder klagende Reiziger te wijzen op de moge- lijkheid het aldus ontstane geschil aan de in lid 2 genoemde geschillencommissie.

 10. ReizigermoetingevalhijVervoerderaansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Vervoerder melden. De aard en de omvang van de schade moet daarbij bij benadering worden aangegeven.

Artikel 17: Overige voorwaarden

 1. KNV Taxi zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

 2. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daar- van in deze Algemene Voorwaarden laat de geldig- heid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalin- gen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.

 3. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voor- waarden van toepassing zijn verklaard, zijn onder- worpen aan Nederlands recht.

 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.

 5. Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop Reiziger/Opdrachtgever op diens ver-

  zoek deze Voorwaarden kan verkrijgen.

 6. Desgevraagd zijn deze voorwaarden ook kosteloos verkrijgbaar bij de vervoerder en te raadplegen via

internet, onder meer op www.knv.nl.

Taxi Blue

bottom of page